„Vyhlídky na věčnost“ – tematické okruhy, předběžný program

Přispějte se svým referátem a vystupte na konferenci o torzální architektuře! Uvítáme mezioborový pohled na problematiku torzální architektury, jejího výzkumu, ochrany a prezentace. Příspěvky, které na konferenci zazní budou publikovány v recenzovaném sborníku. Přihlásit se na konferenci ať s příspěvkem, posterem nebo bez, můžete do 31.3. 2012. Anotaci příspěvku, maximálně půl normostrany, posléze očekáváme do 30.4.2012.

Tematické okruhy konference:

 1. Výzkumy na revitalizovaných památkových objektech a územích

  V posledních letech probíhají rozsáhlé revitalizace historických objektů a území. Díky nim na těchto lokalitách probíhají rozsáhlé archeologické výzkumy, při nichž dochází k četným nálezům torzální architektury, která zvyšuje historickou autenticitu a památkovou hodnotu těchto území.

  Jaké jsou osudy těchto nálezů? A jak tyto nálezy mohou ovlivnit podobu revitalizace samotné?

 2. Interdisciplinární přístup při výzkumu a památkové obnově objektů

  Památková obnova historických objektů vyžaduje komplexní přístup mnoha vědních oborů pro získání maxima poznatků o vývoji a užívání objektu, neboť v rámci památkové obnovy je jejich výpovědní hodnota zničena. U památek torzální architektury je tento „holistický“ přístup ještě významnější vzhledem k jejich věky degradované vypovídací hodnotě.

  Dovedeme spolupracovat a syntetizovat výsledky naší práce?

 3. Občanský sektor při záchraně nemovitých kulturních památek

  Téměř každá hradní zřícenina má své občanské sdružení, která usiluje o záchranu této památky. Občanský sektor má v současné době mnohdy příznivější podmínky pro získání dotací na opravy památek než státní instituce. V dobré víře tak paradoxně může dojít k nenapravitelným škodám. Proto ne vždy je takové úsilí z řad institucí památkové péče a odborné veřejnosti vnímáno pozitivně.

  Jak vést dialog a spolupracovat na záchraně památek?

 4. Genius loci a jeho vnímání (architektonické pojetí obnovy)

  Architektonický projekt rekonstrukce torzální architektury nemusí být netvůrčí mechanickou operací, která je předurčena úředními pokyny a metodikou. Naopak obnova památky na architektovi vyžaduje kreativitu, výtvarný talent a vysoké nasazení a zaujetí při práci s památkami, neboť jeho prostor je vymezen určitými pravidly. Každý architekt je však tvůrčí osobností s osobitým stylem, která v rekonstruované památce zanechává svůj otisk.

  Jak zvolit správnou cestu při rekonstrukci torzální architektury? Přiznat či nepřiznat nové prvky a materiály?

 5. Zapomenuté zdi

  Českou krajinu (venkovskou i městskou) spoluvytváří řada torzálních památek různého stupně významu a různého charakteru. Některé byly odhaleny díky archeologickým výzkumům a za jejich existencí (i současným chátráním) stál bohulibý záměr objevitele je prezentovat veřejnosti. Po letech se ukazuje, že stav a hlavně dlouhodobá údržba takových památek torzální architektury je obtížná, nákladná a málo kdo se k ní hlásí. A stejně tak dochází k degradaci hodnoty památky samotné.

  Jaké jsou současné trendy a možnosti při prezentaci památky in situ?

 6. Čtyřicet let od zahájení výzkumu hradu Vízmburk

  V roce 1972 byl zahájen jeden z největších archeologických výzkumů středověkého šlechtického sídla v tehdejším Československu. V roce 1984 byl výzkum ukončen a zůstalo velké množství nezpracovaných archeologických nálezů, i na tehdejší dobu poměrně nekvalitní dokumentace a samotné torzo hradu, jehož záchrana je i dnes po technické stránce velice problematická.

  Jaké jsou současné výsledky výzkumu hradu Vízmburku? A jeho budoucnost?

Předběžný program konference:

Středa 9. května 2012:

Zahájení konference ve 13 hodin, odpolední a podvečerní blok příspěvků, posterová sekce.

Čtvrtek 10. května 2012:

Exkurze. Pěší výlet přes zámek Ratibořice, zříceniny Rýzmburk, Červená Hora a Vízmburk do Červeného Kostelce. V místním muzeu bude otevřena výstava o hradu Vízmburk, kterou pořádá Sdružení pro Vízmburk, o.s. Raut, posezení, překvapení.

Pátek 11. května 2012:

Ranní a dopolední blok příspěvků, posterová sekce.

Tématické okruhy a předběžný program ve formátu .pdf

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.